קרן סיוע לעוסקים בעולם התרבות עקב משבר הקורונה
קול קורא | משרד התרבות והספורט

 

מועד הגשת הבקשות לסיוע הוארך עד ליום ראשון, 18.12.22 בשעה 7:59 בבוקר.

 

רקע כללי

עקב משבר הקורונה שהחל במרץ 2020 ופוקד אותנו עד היום, משרד התרבות והספורט (להלן: "המשרד") מבקש, באמצעות אם גרופ- מגער בע"מ (להלן: "אם גרופ" ) אשר נבחרה על ידי המשרד לנהל ולהפעיל קרן סיוע, שתהא אמונה על חלוקת מענקים בהתאם לאמות מידה שנקבעו מראש, לעוסקים בעולם התרבות אשר עקב משבר הקורונה נקלעו למצוקה (להלן: "הקרן")

מטרת הקרן הינה לסייע ולהעניק תמיכה כלכלית  למי שעסק או העניק שירותים בתחומי התרבות לגופי התרבות והאומנות או עבור רשויות או גורמים אחרים, ואשר נקלע למצוקה בעקבות משבר הקורונה.

 

הגדרות:

 • "המשרד" – משרד התרבות והספורט
 • "עיסוק מזכה"– מי שעבד או נתן שירותים בתחומי התרבות לגופי התרבות והאומנות או פעילות עבור רשויות או גורם אחר. לא יוכר מי שנתן שירותי הסעה, הסעדה, ניקיון וכדומה.
 • "תנאי סף"- הדרישות המגדירות את הנדרש על מנת להגיש הצעה לקבלת המענקים.
 • "הקרן לסיוע" – הקרן המופעלת על ידי אם גרופ מכוח זכייתו במכרז פומבי של משרד התרבות והספורט להפעלת הפרויקט.
 • "מבקש"/"מגיש הבקשה" – מגיש בקשה למענק מהקרן לסיוע לעוסקים בעולם התרבות והאומנות עקב משבר הקורונה.
 • "מענק" – סיוע כספי שמקבל הזוכה בהגשת הבקשה לסיוע.

 

המועדים העיקריים בהליך:

הפעילות תאריך ושעה
פרסום קול קורא ל' בחשוון תשפ"ג, 24 נובמבר 2022
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ז' בכסלו תשפ"ג, 1 בדצמבר 2022
מועד אחרון להגשת בקשות כ"ד בכסלו תשפ"ג, 18 בדצמבר 2022 בשעה 07:59
צפי למתן החלטת הקרן למגישים במהלך חודש ינואר 2023

 


 

מסגרת תקציבית :

שווי ההתקשרות המלא יעמוד על סך של 3,000,000 ₪ (במילים: שלושה מיליון ₪) לכל תקופת ההתקשרות.

 • סכום המענק יהיה עד גובה הפגיעה בהכנסתו מתחום עיסוקו המזכה של מגיש הבקשה כאשר סכום המענק ייקבע באופן יחסי לניקוד המשוקלל של הבקשות, בהתאם להיקף התקציב הכולל המוקצה על ידי המשרד ובהתאם למספר הבקשות.

אופן חלוקת הכספים למגישים שימצאו זכאים למענק יחולקו כדלקמן:

 • מענק להשלמת הכנסת מגיש הבקשה (הכנסתו החודשית בחודשים ינואר-פברואר 2022) כאשר הכנסתו בתוספת המענק תסתכם לסכום של 7,500 ₪ לחודש. המענקים יחולקו לזכאים בהתאם לניקוד שקיבלו כמפורט בסעיף 7 בסדר יורד וזאת עד למיצוי מלוא התקציב.
 • במידה \ולא יחולק מלוא התקציב בשלב הראשון, יינתן מענק להשלמת הכנסת המציע כך שהכנסתו החודשית בחודשים ינואר-פברואר 2022 בתוספת המענקים תסתכם לסכום של 10,400 ₪ לחודש. המענקים יחולקו לזכאים בהתאם לניקוד שקיבלו כמפורט לעיל בסדר יורד וזאת עד למיצוי מלוא התקציב.
 • על אף האמור, ועדת הבדיקה רשאית להביא בחשבון שיקולים נוספים במסגרת ניקוד הבקשות, במקרים חריגים שינומקו על ידה.
 • הניקוד הסופי יהיה סך הניקוד בכל אמות המידה.
 • מובהר כי המשרד רשאי לשנות את אמות המידה מעת לעת כאשר שינוי כאמור יעשה מראש ובכתב בטרם פרסום קול קורא.

 

תהליך בדיקת ההצעות

 • מינוי ועדת בדיקה:
   • אם גרופ תמנה ועדת הבדיקה אשר תדון בבקשות. ועדת הבדיקה תמנה 5 חברים לפחות, מהם 2 אנשי מקצוע מתחום התרבות ו- 3 אנשי מקצוע נוספים מתחום החשבונאות (התמקצעות בתחומי השכר והמיסוי). נציג מטעם חשבות משרד התרבות והספורט יישב כמשקיף בוועדה לצורך פיקוח ובקרה על התהליך.
   • כלל החברים והנציגים שיישבו בוועדה יידרשו לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.
   • בקשות הסיוע יידונו לפחות פעם אחת בשנה. ואולם, במידה ויתקיימו שני מועדים, במועד הדיון השני תינתן העדפה למי שלא זכה לסיוע במועד הדיון הראשון של אותה שנת תקציב.
   • הקרן רשאית להיוועץ בגורמים מקצועיים בתחום האמנות והתרבות על פי שיקול דעתה.
 • שלב א' : בשלב הראשון תבחן ועדת הבדיקה את עמידת הבקשות בתנאי הסף הקבועים בסעיף 6 בקול קורא זה. ככל והקרן תימצא כי הבקשה איננה עומדת בתנאים הנזכרים – יכול והבקשה לא תידון כלל. הקרן רשאית לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי סעיף 6 להלן, להסיר או לוותר על כל דרישה פורמאלית או טכנית במהותה, ובלבד שהמשמעות שתיבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה ותכליתה. בכלל זה בין השאר, רשאית הקרן לראות דרישה כמתקיימת בדרך שונה מהקבועה בפניה ככל שהבקשה עומדת בדרישה אחרת שתראה לה כשוות ערך ואשר מקיימת את תכלית הדרישה המקורית.
 • שלב ב': ניקוד הבקשות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לקריטריונים לחלוקת הכספים לזכאים המפורטים בסעיף 7 להלן.
 • שלב ג': ניהול הליכי בירור ובקשת השלמות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הקרן מהמבקשים ו/או חלק מהם. הערה: מובהר כי הקרן רשאית לנהל את שלבים א'-ג' או כל חלק מהם גם במקביל.
 • שלב ד': לאחר בחינת הבקשות תודיע הקרן, לאחר שהמשרד בחן את תקינות ההליך, על החלטתה בדבר הבקשות שייבחרו כזכאיות למענק. למרות האמור, רשאית הקרן שלא לבחור בבקשות כלל אם לא יהא אף מבקש שימלא את תנאי הקול הקורא.

 

שלב א' : תנאי הסף:

רשאי להגיש בקשה בהליך זה מבקש העומד בכל הדרישות במצטבר, המפורטים בסעיף 6 להלן:

 • המבקש הינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.
 • המבקש לא קיבל מענק בקרן לסיוע אמנים במצוקה בשנת 2022.
 • המבקש עוסק באחד מתחומי העיסוק המזכה (תרבות או אומנות) במועד הגשת הבקשה.
 • המבקש בעל ותק של 5 שנים לפחות בתחום העיסוק המזכה בין השנים 2014-2021.
 • לפחות 60% מהכנסתו השוטפת של המבקש, במהלך שלוש השנים האחרונות (2019-2021) הינה מתחום העיסוק המזכה. להוכחת תנאי יצרף המבקש הצהרה חתומה הכוללת טבלה מרכזת של סכום ההכנסה והגורם המשלם (יידרש להוכיח זיקה ישירה של הגורם המשלם או הפעילות לתרבות ואמנות). וכן, יצרף להצהרה אסמכתאות כגון: טפסי 106, קבלות/חשבוניות. לחלופין רשאי המבקש לצרף אישור רואה חשבון המציין את אחוז הכנסתו השוטפת של מגיש הבקשה מתחומי העיסוק המזכים מתוך כלל הכנסותיו בכל אחת מהשנים 2019-2021.
 • הכנסותיו של המבקש בחודשים ינואר-בפברואר 2022 נמוכות ב- 60% מהכנסותיו בחודשים ינואר-פברואר 2019. להוכחת התנאי יש לצרף תלושי שכר או דיווחים למס הכנסה או אישור רואה חשבון לחודשים 1-2.2019 ולחודשים 1-2.2022.
 • הכנסתו של מגיש הבקשה בחודשים ינואר-פברואר 2019 נמוכה מ-10,400 ₪.
 • לעניין מבקש שהוא שכיר- שהועסק בחודשים ינואר – פברואר 2019 בתחום העיסוק המזכה בהיקף שווה או גבוהה מחצי משרה.

 

שלב ב': אמות מידה לחלוקת הכספים לזכאים:

 • בקשות העומדות בתנאי הסף יועברו לשלב הבחינה והניקוד כמפורט להלן.
 • קביעת סכום הפיצוי המקסימלי – סכום הפיצוי יהיה עד גובה הפגיעה בהכנסתו של מגיש הבקשה מתחום עיסוקו המזכה.
 • ככל שסכום הבקשות יהיה גבוה מהתקציב שנקבע, החלוקה תבוצע כדלקמן:

 

הכנסה מתחום העיסוק המזכה:

ניקוד נקודות
הכנסה כוללת עד גובה של 5,300 ₪ 30
הכנסתו מתחום העיסוק המזכה מתוך כלל הכנסותיו הינו91%- 100% 10
הכנסתו מתחום העיסוק המזכה מתוך כלל הכנסותיו הינו81%- 90% 5

 


 

מספר התלויים:

לעניין סעיף זה "תלוי" הינו:

 1. בן או בת של מגיש הבקשה (לרבות ילד חורג או ילד מאומץ) שטרם מלאו לו 18 שנים, או נשוי/אה;
 2. בן או בת של מגיש הבקשה, אביו או אימו, בן או בת זוג, המתגוררים עימו וזכאים לגמלה מהמדינה (ובכלל זה מביטוח לאומי, משרד הביטחון או הרשות לניצולי שואה) בגין מגבלה נפשית או פיזית;

 

מספר תלויים ניקוד
1-2 10
3-4 20
5-6 30
6 ויותר 40

 


 

אחוז הפגיעה בשכר:

אחוז הפגיעה בשכר ניקוד
60%-69% 10
70%-79% 20
80%-89% 30
90%-100% 40

 


 

אופן הגשת הבקשה לסיוע:

 • מבקש שעונה על תנאי הסף שלעיל, רשאי להגיש את הבקשה לסיוע.
 • הבקשה תוגש באופן מקוון באמצעות אתר הקרן https://www.mgrp.co.il, בצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים והמפורטים במסמכי הקול קורא, בהתאם לדרישת הקרן.
 • המבקש ימלא שאלון מקוון שייקבע על-ידי ועדת הבדיקה של הקרן ויאושר ע"י המשרד ויצרף את המסמכים שידרשו על-ידי הנהלת הקרן.
 • הפנייה, שמות הפונים, הנימוקים והחלטות אם גרופ יהיו חסויים. הקרן תבצע בדיקות לאימות הנתונים הנמסרים בבקשה.
 • לפני מילוי טופס הבקשה והגשתו, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף להגשת הבקשה ואת ההנחיות למילוי טופס הבקשה והגשתו.
 • חובה להשיב על כל השאלות המופיעות בשאלון ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה. על מגיש הבקשה להצהיר על נכונות הפרטים בבקשה במקום ייעודי לכך.
 • ההגשה תתבצע באמצעות אתר הקרן ובו כל מועמד רשאי להזין את פרטיו במערכת בכניסה אחת או במספר כניסות, כאשר המערכת תשמור את הפרטים המוזנים באופן אוטומטי.
 • עם זאת, מובהר כי לאחר חתימה על הטופס ושליחתו לא תינתן אפשרות לערוך את הבקשה ו/או להגיש בקשה נוספת.
 • הקרן לא תדון בהצעות אשר לא תוגשנה במועד המפורט לעיל או בהצעות שאינן עונות על התנאים שפורטו לעיל או בהצעות שיוגשו באופן חלקי או שאינו מושלם. מובהר כי המועד האחרון להגשת ההצעות יהא בהתאם לשעון המעודכן בשרתי המחשוב של הקרן, ולא יהא במידע אחר שיוצג על ידי משתתף כדי להשפיע או לשנות את מועד ההגשה.
 • הקרן רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר הקרן, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתה.

 

מסמכים הנדרשים להגשה:

 • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה.
 • במקרה של מצב בריאותי ירוד של המבקש ובני משפחתו מדרגה ראשונה הסמוכים על שולחנו, שנגרם עקב תאונה או ניתוח או מחלה קשה, יומצא אישור רפואי בדבר המצב הבריאותי, שנערך ונחתם על ידי רופא מומחה.
 • טפסי 106 לחמש שנים שבין השנים 2014-2021 ו/או דוחות למס הכנסה (1301) לכל שנה שבין השנים כאמור, או אישור רואה חשבון, המוכיחים שהמבקש עסק בעיסוק מזכה.
 • שכיר יצרף תלושי שכר ו/או הכנסות מקצבת ביטוח לאומי ו/או הכנסות מפנסיה ו/או הכנסות אחרות, לרבות מהכנסות מנכסים, לשנים 2019-2021.
 • עצמאי יצרף אישור מס הכנסה או אישור מרואה חשבון, על הכנסתו של מגיש הבקשה לשנים 2019-2021.
 • אישור ניהול חשבון בנק (עו"ש) על שם מגיש הבקשה ואישור יתרה ל- 31 בדצמבר לשנה הקודמת להגשת הבקשה.
 • אישורים ומסמכים המעידים על מצב כלכלי קשה המצריך סיוע.
 • את המסמכים שלעיל יש לצרף בהתאם לכללים לחלוקת מענקים, בקובץ PDF אחד שגודלו לא יעלה על 8 מגה-בייט. הדרישה לצירוף הנספחים עלולה להשתנות בהתאם להחלטות המשרד והקרן לסיוע.

 

מתן סיוע להגשת הבקשות:

 • הקרן תעניק סיוע לכל מבקש הזקוק לעזרה להשלמת בקשתו.
 • להלן פרטים ליצירת קשר למעוניינים בקבלת סיוע טכני בהגשת הבקשות:

 

כתובת אתר האינטרנט: www.mgrp.co.il
כתובת דוא"ל: yuvalv@mgar.co.il
מספר טלפון: 053-4725076

 

פנייה להבהרות

ניתן לפנות לקרן בשאלות הבהרה הנוגעות לקול הקורא, כפי שיפורט להלן :

 • שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול הקורא, יש להפנות בכתב לדוא"ל שכתובתו yuvalv@mgrp.co.il.
 • הפנייה תכלול את שם הקול הקורא, מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
 • על המבקש לבדוק את מסמכי הקול הקורא השונים ביסודיות. אם ימצא המבקש אי בהירות, סתירה, או אי התאמה בין מסמכי הקול הקורא, או לא יבין המבקש פרט כלשהו מהכתוב במסמכים אלו, עליו לפנות לקרן, כאמור לעיל, ולפרט על כך בכתב בלבד.
 • פניות כאמור ישלחו לכתובת המייל המפורטת לעיל לא יאוחר מיום ו' בכסלו תשפ"ג 30 נובמבר 2022. מבקש אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה, אי התאמה או אי הבנה כאמור.
 • מסמך מענה לפניות למבקשים יפורסם באתר האינטרנט של הקרן וזאת לא יאוחר מיום 01.02.2023.
 • למען הסר ספק, תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתר הקרן ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול הקורא. באחריות המבקשים להתעדכן באתר הקרן באופן שוטף עד למועד הגשת הבקשות, והמשתתפים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה על אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

עם הגשת הבקשה לקול הקורא, מצהיר המבקש כי ראה ובדק את כל מסמכי הקול הקורא ואת כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג ומין שהוא, וכי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת בקשתו וכי הגיש את הבקשה על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח הקול הקורא ותנאיו. מבקש שהגיש הצעה לקול הקורא יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור לקול הקורא או לתנאיו.

 

שונות

 • מסמכי הקול הקורא מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים כאחד.
 • הקרן רשאית לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתה ללא מתן הסברים כלשהם למבקשים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
 • הקרן רשאית לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת הבקשות, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרושים לדעתה לשם בדיקת הבקשות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או הנחוצים לדעתה לשם קבלת החלטה.
 • הקרן רשאית להיוועץ בגורמים מקצועיים בתחום התרבות על פי שיקול דעתה.
 • הקרן רשאית לא לדון בשאלון שאינו מלא או אינו מלווה בכל המסמכים הדרושים.
 • החלטות הקרן הן סופיות ולא יהיה עליהן ערעור.